Regulamin

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

§ 2. REZERWACJA

1.Wszystkie apartamenty wynajmowane są na doby.

2. Żeby założyć rezerwacje należy korzystając z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.goodnightwarsaw.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 11.00 do 21.00 pod numerem +48 661 546 000. Dane, które należy podać to: data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia. Następnie rezerwacja musi być potwierdzona mailem zwrotnym.

3. Po potwierdzeniu rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki aby rezerwacja została utrzymana. Zaliczka w wysokości opłaty za pierwszy dzień pobytu. Termin wpłaty zaliczki wynosi maksymalnie 48h po dokonaniu rezerwacji, po tym terminie rezerwacja jest anulowana ( w przypadku rezerwacji dokonanej na 48h przed przyjazdem płatność musi być dokonana kartą debetową lub kredytową).

4. W przypadku rezygnacji z pobytu mniej niż 48 godzin przed dniem przyjazdu, wpłacona zaliczka nie jest zwracana Klientowi.

5. Obiekt Goodnight Warsaw nie dysponuje recepcją. Goście proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z personelem obiektu co najmniej 1 dzień przed przyjazdem w celu ustalenia szczegółów dotyczących zameldowania i odbioru kluczy.
Goście, którzy zarezerwowali pokój w dniu przyjazdu, są proszeni o kontakt z personelem na 2 godziny przed planowanym przybyciem.

§ 3. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU

1. Bezpłatna anulacja jest możliwa 48 godzin przed datą  przybycia.

2. Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Klienta okres pobytu.

3.Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych terminów w apartamencie.

§ 4. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

1. Cena wynajmu uwzględnia podatek VAT, przy dłuższych najmach mogą być doliczane opłaty za wodę oraz energię elektryczną. Dostęp do Internetu przez WiFi oraz TV naziemnej są we wszystkich apartamentach bezpłatne.

2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się czysta pościel oraz ręczniki

3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Klienta jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych. Przy dłuższym pobycie sprzątanie i wymiana kompletów pościeli jest wliczona w cenie raz na 7 dni pobytu. Usługa wykonywana jest wyłącznie na życzenie klienta.

4. Parking publiczny jest dostępny przy sąsiednich ulicach i może wymagać dodatkowej opłaty (część apartamentów posiada bezpłatny parking podziemny). Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

§ 5. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązuje się używać wynajmowanych mieszkań wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.

3. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 21.00 dnia, poprzedzającego dzień wymeldowania.

6. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Klienta apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

8.Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

9. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić obsługę Goodnight Warsaw Apartments.

10. Klient odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, oraz pilota do garażu (jeśli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrobienia nowego klucza lub pilota.

11.Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia przebywającego w nim gościa lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.

12. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarek telefonicznych.

13.  Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! W przypadku złamania zakazu Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.

14. Zwierzęta domowe  nie są akceptowane.

15. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Właściciela lub zakłócił zasady etyki współżycia społecznego.

16. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

17. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 z  Oraz pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas takiej imprezy

§ 6. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

1. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15.00 do godziny 10.30 dnia następnego.

2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 1.00 objęta opłatą w wysokości 40 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Klient  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie obsługę Goodnight Warsaw Apartments. W razie braku kontaktu z Klientem, Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

4.Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania        gościa i wydania klucza do apartamentu.

5. Procedura zameldowania wymaga uregulowania należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania o ile taka opłata nie została dokonana wcześniej. Do czynności  zameldowania wymagany jest dowód osobisty ze zdjęciem.  Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do  kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej  (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny. Również jest wymaganie podania numeru karty kredytowej. W przypadku braku karty płatniczej wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 500 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Dane z karty płatniczej lub kaucja są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 5 pkt.6.

6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem, gotówką lub kartą płatniczą.

7. Obiekt Goodnight Warsaw nie niesie odpowiedniości za kosztowne rzeczy zostawione w mieszkaniu.

7.Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

8.Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

§ 7. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO LAT CZTERECH

1.W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat czterech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku zapewnionym przez gościa, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny. Istnieje możliwość wstawienia do pokoju łóżeczka dziecięcego za dodatkową opłatą 50 zł

§ 8. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Właściciel jest zobowiązany do zapewnienia lokalu zastępczego o standardzie takim samym lub wyższym od lokalu wynajętego przez Klienta.

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu zastępczego w sytuacji opisanej w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Właścicielowi za usługi już wykonane.

§ 9. REKLAMACJE

1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres biuro@goodnightwarsaw.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a  Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Właściciela.